[718]. Xiang Li, Dong Zhang, Yuqing Qian, Wenxuan Liu, Corine Mathonière, Rodolphe Clérac, Xin Bao, “Chemical Manipulation of the Spin-Crossover Dynamics through Judicious Metal-Ion Dilution”, Journal of the American Chemical Society

[718]. Xiang Li, Dong Zhang, Yuqing Qian, Wenxuan Liu, Corine Mathonière, Rodolphe Clérac, Xin Bao, “Chemical Manipulation of the Spin-Crossover Dynamics through Judicious Metal-Ion Dilution”, Journal of the American Chemical Society, 145, 17, 9564-9570, (2023) – 10.1021/jacs.2c13697 – hal-04088054 – (P123-13033)